Opinnäytetyö: Karjun siittiöiden morfologinen tutkiminen

image0746

Elina Takalo teki kesän ja syksyn 2016 aikana Finnpigin laboratoriossa laboratorioalan opintoihinsa liittyvän opinnäytetyön siittiöiden morfologian tutkimisesta.

Morfologian tutkiminen on tärkeä osa siemennesteanalyysiä, sillä se antaa tietoa siemennesteen laadusta sekä karjun kehon ja kivesten terveydestä. Arvioitaessa siemennesteen morfologiaa osa siittiöistä on aina poikkeavia. Morfologiset poikkeamat jaotellaan kolmeen luokkaan niiden vakavuuden perusteella: primäärisiin, sekundäärisiin ja tertiäärisiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää morfologinen värjäysmenetelmä ja tarkoituksena tutkia DanAvl ja Norsvin emärotujen siittiöiden rakennepoikkeamia. Lisäksi työssä seulottiin asemalla olleet emärodun karjut.

Värjäysmenetelminä käytettiin kahta Minituben menetelmää, Farelly- ja Spermac-sarjaa. Käytettäväksi värjäysmenetelmäksi valittiin Farelly-sarja sen selkeyden, nopeuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Lisäksi rakennepoikkeamat näkyivät selvästi ja menetelmä oli riittävän tarkka karjuaseman laboratorioon. Jatkossa värjäysmenetelmää hyödynnetään alentuneen hedelmällisyyden ja asemalle tulevien uusien karjujen siittiöiden morfologian tutkimiseen. Lisäksi värjäyksessä saatuja tuloksia verrataan siemennesteelle annettuun elävyyteen (%).

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan