Svinaktiga saker

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Finska.

Kantar TNS Agri Ab genomförde hösten 2017 en producenttillfredställelse-undersökning och resultaten av undersökningen färdigställdes under våren 2018. I undersökningen mättes svingårdarnas tillfredsställelse med svinförädlingsföretagens verksamhet. Svinproducenterna fick svara på frågor hur nöjda de var smågrisproduktiviteten, smågrisarnas dagstillväxt och smågrisdödlighet, suggans hållbarhet samt slaktsvinens dagstillväxt, foderutnyttjandegrad och köttprocent. I slutrapporten jämfördes resultaten med branschens vägda genomsnitt. I Finland finns två branschföretag vilka utvärderades på en skala 1–5.

I grafen nedan framgår suggårdarnas tillfredsställelse med Finnpigs verksamhet och branschen i genomsnitt. Finnpig fick klart högre betyg i alla uppmätta indikatorer än branschen i medeltal. I och med att Finnpigs andel utgör 80–85%, av branschens vägda medeltal, skall skillnaden mellan Finnpig och branschens medeltal multipliceras med fem för att få en riktgivande skillnad mellan Finnpig och konkurrenten. Helhetsbetyget gällande förädlingsföretagets verksamhet var för Finnpigs del 4 och för hela branschen ca 3,7, således var konkurrentens helhetsbetyg 2,5. På motsvarande sätt var betyget för smågrisproduktionen ca 4,4 och 2,3 och smågrisdagstillväxten ca 4,2 och 2,8. Enligt smågrisproducenterna försämrar en stor kullstorlek inte smågristillväxten och även smågrisdödligheten är bättre än branschen i genomsnitt!
Undersökningen visar även att svinproducenterna anser att Finnpigs val att internationalisera verksamheten var rätt beslut. Stort tack till våra kunder för det goda betyget!

Finnpigs målsättning är att på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt anskaffa bästa möjliga djurmaterial till sina kunder. Samarbetet med Topigs Norsvin och DanAvl fortsätter. Båda avelsföretagen investerar starkt i forskning och produktutveckling. Tack vare det genomiska avelsarbetet har förädlingsframstegen försnabbats med 20–30 % jämfört med den gamla verksamhetsmodellen. För närvarande sänker förädlingsarbetet kostnaden för produktionen av slaktsvin med 2€/slaktsvin/år. Samtidigt är djuren både starkare och friskare än tidigare.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Finska.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Finska.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Finska.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Finska.

Husdjurens, inklusive svinens, gårdsseminerings rättigheter har genom djurskyddslagens ändringar genomgott en fullständig renovering. Tidigare var det tillräckligt att en person på svingård hade licens för seminering av svin. I framtiden är semineringstillståndet personligt, vilket innebär att alla som seminerar grisar måste avlägga en examensdel där krav på yrkesskicklighet för seminering av djurarten i fråga ingår. Examensdel som innehåller krav på yrkesskicklighet för seminering ingår t ex i yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur, som trädde i kraft den 1.6.2014. Den ”gamla” gårdssemineringsrätten gäller för de som avlagt semineringskursen tidigare. AVI (Regionförvaltningsverket) övervakar i framtiden att personer som seminerar grisar har avlagt examen.

SEDU (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä) har ansökt om och fått rätt att organisera avläggande av gårdsseminerings yrkesexamen för seminering av svin. För närvarande är SEDU den enda inrättning som ordnar dessa, men det kan dock bli fler i framtiden. Examen avläggs genom en praktiskt utfört seminering på den egna gården(företagare) eller på den gård personen har ett anställningsförhållande (arbetstagare).

Examen kan avläggas direkt utan förberedande skolning men det är önskvärt att man genomgår en förberedande skolning innan avläggande av examen. Det är den inrättning som arrangerar examenstillfällen(SEDU) som bedömer vilken förberedande utbildning som behövs. Finnpig är inte delaktig i avläggande av examen men vi deltar till viss del i den förberedande utbildningen genom att arrangera 1-dags förberedande skolningar.

Finnpig ordnar tillsammans med SEDU gårdssemineringsskolningar runt om i landet. Via länken kan du anmäla dig. När vi har ett tillräckligt antal (cirka 10 personer) genomförs skolningsdagen. Om tiden eller platsen inte är lämplig kommer det nya tillfällen senare. Oberoende om du vill avlägga examen direkt eller också delta i den förberedande skolningen görs anmälan genom bifogade länken.

Mera info:
SEDU: Leena Ojala, leena.ojala@sedu.fi, 040- 830 4116
Finnpig: Kim Tarvonen, kim.tarvonen@finnpig.fi, 040- 8290 397

Anmälning till Svinens gårdsseminerings skolning och -examen

Europeiska husdjursavelsorganisationer har grundat ett oberoende EFFAB forum vilket har syfte att skapa en realistisk och positiv syn på husdjursavel. Med avel vill man förbättra husdjurens produktionsegenskaper, hållbarhet, hälsa och välmående. Speciellt viktigt är att upprätthålla genetisk mångfald för att säkerställa avelsmöjligheter också på långsikt. EFFABs websida.

Topigs Norsvin vill minska förekomsten av galtlukt i slaktsvinsstadiet genom att ta med galtlukt i totalavelsvärdet för moderlinjerna. Målsättningen är att inom 5 år sänka förekomsten av galtlukt hos slaktsvin med 50%.

Läs mera här