Dataskyddsbeskrivning

10 § i Personuppgiftslagen (523/99)

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679

Upprättad 5.3.2018

1. Registeransvarig

Finnpig Oy
PB 117
60101 Seinäjoki

2. Registrets namn

Finnpig: kund- och marknadsföringsregister

3. Registerärendenas handläggare

Kontaktperson:
Heikki Hassinen
Finnpig Oy
PB 117
60101 Seinäjoki

4. Ändamålet med registret

 • Kundkontakter
 • Leverans av nyhetsbrev
 • Administration av tävlingar och kampanjer samt leverans av vinster
 • Förverkligande av i lagstiftningen avsedda förbud mot marknadsföring
 • Hantering av respons och kommunikation
 • Användaranalys av webbplatserna

Hanteringen grundar sig på skötsel av kundrelationer, den registrerades medgivande eller förverkligandet av den registeransvariges legitima intressen.

5. Registrets datainnehåll

I registret hanteras information som behövs enligt registrets ändamål.

 • Kontaktuppgifter: namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Uppgifter med anknytning till kundrelationen
 • Demografisk information: kön
 • Mål för intresse på de registeransvariges webbplats och för tjänster
 • Övrig information som kunden själv har angett
 • Information med anknytning till den enhet personen använder: bland annat enhet, IP-adress, operativsystem och webbläsare

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter insamlas av den registrerade i samband med skötseln av kundrelationen, kampanjer, respons och prenumerationer på nyhetsbrev. Med kakorna insamlas dessutom information om webbplatsens användning.

7. Regelmässigt utlämnande och överlåtande av uppgifter

Uppgifter utlämnas inte utan den registrerades tillstånd med undantag för de sätt som lagen tillåter eller förpliktigar till eller enligt myndighetskrav. För skötseln av uppgifter i enlighet med registrets ändamål kan användas underleverantörer och uppgifterna kan överlåtas utanför EU/EEC om detta är nödvändigt för att kunna förverkliga tjänsten. I detta fall sköter den registeransvarige med hjälp av avtal om en tillräcklig dataskyddsnivå i enlighet med lagstiftningen.

8. Uppgifternas förvaringstid

Den registeransvarige förvarar uppgifterna endast så länge det behövs med tanke på registrets ändamål.

9. Skydd av registret

De databaser i vilka uppgifterna lagras är tekniskt och fysiskt skyddade så att ingen utomstående får tillgång till dem. Endast de personer som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

10. Gransknings- och korrigeringsrätt samt rätt till radering av uppgifterna

Den registrerade har rätt att när som helst annullera sin prenumeration på nyhetsbrevet. Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om honom eller henne har lagrats i registret, rätt att kräva att en felaktig personuppgift korrigeras och rätt att få uppgifterna raderade från registret. Begäran om granskning, korrigering eller radering ska skickas skriftligt och undertecknad till den person som handlägger registerärenden.

11. Överföringsrätt och rätt till förbud

Den registrerade har rätt att få uppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har lämnat till den registeransvarige, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinellt läsbart format, om hanteringen grundar sig på ett medgivande eller avtal och hanteringen utförs automatiskt. Enligt artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning har den registrerade rätt att begränsa hanteringen av uppgifter. Överföringsrätten och rätten till förbud träder i kraft den 25 maj 2018.

12. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Den registeransvarige förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dataskyddsbeskrivningen. I de fall lagstiftningen det kräver meddelar vi den registrerade om detta.