Moderraser

Det finns två alternativ för suggrekrytering – att producera gyltorna själv eller köpa dem från en hybridproducent. Köp av hybrider är inte dyrare när man beaktar seminkostnaden, extra arbete och heterosförlusten som självrekrytering medför. Med båda rekryteringsformer kan man uppnå ett avelsmässigt bra resultat, men självrekrytering kräver mycket mer arbete.

Finnpig rekommenderar att suggrekrytering görs med köpta hybrider. Hybriden är den bästa smågrisproducenten – den har fördel av korsningseffekten till 100%, dess föräldrar är avelsmässigt toppklass och rekrytering genom köp förenklar smågrisproduktionen. För att lyckas med köprekrytering krävs att ett avtal mellan köparen, förmedlaren och hybridproducenten görs upp. Således säkerställs tillgången på hybrider till köparen och hybridproducenten säkerställs försäljningsvolymerna. När produktionen är planerad, är risken minimerad för hybridproducenten. Då kan priset på hybriden sänkas för att vara mer konkurrenskraftigt. Hybrid beställngar görs till A-Producenter och HK Scans livdjurförmedling.

Om man väljer självrerytering av gyltor har man i praktiken två alternativ: rotationskorsning alltså sik-sak eller en renrasig kärna med vilken rekrytgyltorna produceras. I båda fallen rekommenderar vi att indexberäkningen till suggor används. I indexberäkning rankas gårdens suggor och gyltor utgående från deras släktinformation ur databasen. Utgående från den information kommer man att kunna välja de bästa suggor och gyltor till nästa generations föräldrar.

Återkorsning (sik-sak)

Inseminera 10–15 % av de bästa suggor med moderrasens semin och resten av suggorna 85-90% med fadrrasens semin. Vid produktion av rekrytgyltor används antingen lantras- eller yorshiresemin beroende på vilken ras är far till suggan. Suggan skall inte semineras med den ras som är suggans far för då mister man en stor del av korsningseffekten och produktionsresultaten försämras. I suggans raskod är fadern först angiven med en bokstav och modern efter med två bokstäver (se exemplet)

Fördelar

  • Enhetligt suggmaterial, alla suggor är korsningar
  • Alla suggor tillgängliga för rekrytering

Nackdelar

  • 10–15 % av smågrisar är återkorsningar vilket ger variation i smågris- och slaktsvinskvaliteten
  • Återkorsningar har en tredjedel mindre heteroseffekt och därför i genomsnitt 0,7 smågrisar lägre produktion/sugga/år lägre än äkta hybrider.
  • Extra arbete: Selektion av suggor, uppfödning och selektion av gyltor

Renrasig kärna

Gårdens suggor består till 85-90% av hybrider och 10-15% renrasiga suggor. Inseminera 10-15% av de renrasiga suggor med semin av samma ras för att producera nya renrasiga gyltor till kärnan. Återstående renrasiga suggor skall semineras med den andra moderrasens semin. Gårdens hybrider skall alltid semineras med faderrasens semin. Denna rekryteringsform är relativt komplicerad när man måste göra tre olika typer av semioneringar och för alla olika type rmåste man selektera de rätta suggorna. Dessutom är behovet av renrasiga kullar litet och därför sårbart. Risken är att man producerar för många renrasiga kullar. Denna rekryteringsform rekommenderar vi ändast åt gårdar med över 500 suggor.

Fördelar

  • De flesta av suggorna är första generationens hybrider, med full heterosis

Nackdelar

  • Renrasiga suggor klarar sig inte i samma grupper med hybridsuggor
  • 10–15 % av smågrisarna är 1- eller 2-rasgrisar vilket ger variation i smågris- och slaktsvinskvaliteten
  • Produktiviteten sjunker med renrasiga suggor. Klarar man rekryteringen med den nämnda målsättning är produktivitetän 0,3 -0,5 smågrisar/sugga/år lägre gämfört med köpta hybrider
  • Extra arbete: Selektion av suggor, uppfödning och selektion av gyltor